Algemene voorwaarden TEC NV

1) OVEREENKOMST

a. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elke offerte en overeenkomst tussen de Klant en TEC beheerst door deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene Voorwaarden’), die er een integraal deel van uitmaken en die voorrang hebben op de voorwaarden van de Klant.
Deze Algemene Voorwaarden vormen het integrale akkoord tussen Partijen en vervangen alle eventuele vroegere overeenkomsten en afspraken en kan niet worden gewijzigd, tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van beide Partijen.
Eventuele bijzondere voorwaarden in de raamovereenkomst (hierna: Overeenkomst) en/of opdrachtbevestiging(en) (hierna: Statement of Work) tussen Partijen hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden.

b. De Klant zal binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, het dubbel voor akkoord ondertekend terugzenden naar TEC. Mocht de Klant daartoe in gebreke blijven, dan wordt de aanvang van de werken in uitvoering van de Overeenkomst beschouwd als aanvaarding door de Klant van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

2) VOORWERP

a. De in de Statement of Work omschreven opdracht zal door TEC in volstrekte autonomie worden uitgevoerd.

Het is TEC toegelaten om, telkens zij het wenselijk zou achten, aanvullende inlichtingen aan de Klant te vragen. Partijen stellen elk een contactpersoon aan in de Overeenkomst en/of de Statement of Work.

De Klant zal geenszins gerechtigd zijn over hen enig gedeelte van gezag of controle uit te oefenen dat normaal aan een werkgever toekomt.

b. TEC zal met haar werknemers, aangestelden en/of uitvoeringsagenten voor wie zij de volledige verantwoordelijkheid draagt, de opdracht zoals voorzien in de Statement of Work uitvoeren.
Overeenkomstig artikel 31, §1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, kan het naleven en doen naleven door de Klant van de verplichtingen die op haar rusten inzake welzijn op het werk, alsook instructies die door de Klant zouden worden gegeven in uitvoering van de opdracht, niet beschouwd kunnen worden als enige uitoefening van gezag door de Klant op de werknemer, aangestelde en/of uitvoeringsagent die TEC zou inzetten voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht. De “instructies in uitvoering van de opdracht” worden steeds uitdrukkelijk opgenomen in de Statement of Work.
Onverminderd hetgeen in de eerste en tweede alinea vermeld kan TEC ertoe gehouden worden om, op de door partijen overeengekomen wijze, verslag uit te brengen of rekenschap af te leggen over de uitgevoerde opdrachten en bereikte resultaten, met uitzondering van haar werkmethoden. Ook de eventuele vertragingen of bijzondere moeilijkheden waarmee TEC bij de uitvoering van de opdrachten wordt geconfronteerd en die de stipte uitvoering ervan kunnen verstoren, zullen door TEC op informele basis aan de Klant worden meegedeeld.

c. De werken zullen worden uitgevoerd volgens de algemeen geldende normen ARAB/AREI of volgens de specificaties van de Klant (zie artikel 7).

d. Het verrichte werk wordt geacht aanvaard te zijn door de Klant bij gebrek van enig protest door aangetekende brief binnen 10 werkdagen na oplevering ervan of beëindiging van de opdracht.

e. Het is TEC toegestaan om voor uitvoering van de werken beroep te doen op onderaannemers.

f. De Klant heeft het recht om de werken te controleren. Hiermee doet hij geenszins afbreuk aan de autonomie waarin het werk wordt verricht. Kosten van zulke controles zijn steeds ten laste van de Klant.

3) DUUR EN BEËINDIGING

a. De Overeenkomst tussen Partijen neemt een aanvang op datum van ondertekening en is van bepaalde duur, behoudens andersluidend beding in de Overeenkomst/Statement of Work.

De looptijd van de Overeenkomst wordt automatisch verlengd voor een periode van één jaar aan het einde van de initiële looptijd en aan het einde van elke verlengde looptijd.

b. Elke partij kan de Overeenkomst op ieder ogenblik beëindigen, mits het naleven van een opzeggingstermijn van 1 kalendermaand, welke per aangetekende brief moet worden betekend.
De kennisgeving van de opzegging heeft uitwerking 3 kalenderdagen na de verzending van de aangetekende brief.

c. Onverminderd het eventuele recht op schadeloosstelling, kan elk van de Partijen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige opzeggingsvergoeding beëindigen:

  • bij een zwaarwichtige tekortkoming in hoofde van de andere Partij;
  • wanneer de andere Partij in vereffening wordt gesteld of failliet wordt verklaard.

d. Indien een Statement of Work specifiek voorziet in een opzegtermijn en de Klant de Statement of Work voortijdig beëindigt zonder naleving van de volledige opzegtermijn, zal de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het gedeelte van de opzegtermijn die nog diende uitgevoerd te worden.

e. Partijen zijn niet aansprakelijk voor een laattijdige of niet-nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst/Statement of Work, wanneer de (correcte) uitvoering van de Overeenkomst/Statement of Work absoluut onmogelijk is geworden door onvoorzienbare omstandigheden buiten de wil van TEC, hierbij onder meer inbegrepen doch niet gelimiteerd: brand, overstroming, onvermijdbare ongevallen, dwingende overheidsmaatregelen, pandemie, etc.

Dergelijke onvoorzienbare omstandigheden schorsen de Overeenkomst en (alle) Statement(s) of Work tussen de Klant en TEC. TEC stelt alles in het werk om zo spoedig mogelijk de continuïteit en de naleving van haar verplichtingen te garanderen.

f. Onverminderd artikelen 3.a tem 3.e, kan de Overeenkomst ten vroegste een einde nemen op datum waarop de laatste Statement of Work tussen Partijen een einde neemt.

g. Onder meer de bepalingen in de artikelen 3, 4, 5, 9 en 10 van de Algemene Voorwaarden blijven hun geldigheid en afdwingbaarheid behouden, ook na de beëindiging van de Overeenkomst.

4) TARIEVEN & BETALINGSVOORWAARDEN

a. Er wordt overeengekomen dat de dienstverlening door TEC zal geschieden volgens diens recentste tarieven.

b. De tarieven zijn all-in tarieven, waarin kosten zoals directievoering, controle, belastingen en verzekeringen zijn inbegrepen. De tarieven zijn opgesteld in euro en exclusief BTW.

De reiskosten van en naar de uitvoeringslocatie zijn inbegrepen in het tarief. Andere kosten zullen als extra worden gefactureerd conform de effectieve kost.

Wijzigingen die schriftelijk worden aangebracht in de Overeenkomst/Statement of Work en die resulteren in meer- of minderwerk/-prijs, zullen worden verrekend op basis van de bestede uren en het tarief per uur/dagtarief vermeld in de respectievelijke Statement of Work.

Zowel de tarieven, de eventuele kosten, de toeslagen op meer- of minprestaties, overwerkregeling, ploegtoeslag en/of nachttoeslag worden telkenmale bepaald in de Overeenkomst en/of Statement of Work.

c. Er wordt maandelijks gefactureerd in overeenstemming met de tijdstaten of vorderingsstaten ingevuld door de werknemer, aangestelde en/of uitvoeringsagent. De Klant zal deze staten ter goedkeuring van het uitgevoerde werk ondertekenen. Na goedkeuring van de Klant en sowieso binnen de 5 werkdagen na het doorsturen van de staten, worden ze automatisch geacht aanvaard te zijn.

Alle betalingen dienen te gebeuren binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij andersluidend schriftelijk beding.

d. Indien de Klant na de vervaldatum, zijnde 30 dagen na de factuurdatum, in gebreke blijft de factuur te voldoen, dan heeft TEC het recht de uitvoering van de Overeenkomst/Statement of Work eenzijdig op te schorten totdat alle betalingen verricht zijn.

e. Indien er geen betaling bekomen wordt binnen de 30 dagen na factuurdatum wordt automatisch en van rechtswege, en zonder noodzaak van een voorafgaandelijke ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met de interestvoet conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties, alsook verhoogd met een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 125,00 euro. Dit alles zonder afbreuk te doen aan andere rechten, vorderingen, schadeloosstellingen en/of interesten. In het geval er geen tijdige betaling volgde van één of meerdere facturen, dit zowel in hoofdsom, interest als schadebeding, worden alle, zelfs nog niet vervallen facturen, volledig opeisbaar. De Klant kan zich aldus niet meer beroepen op enig betalingsuitstel.

f. Protesten nopens gefactureerde bedragen dienen te worden geformuleerd bij aangetekend brief binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

g. Een offerte is enkel geldig voor de in deze vermelde opdracht of hoeveelheden.

h. De geldigheidsduur van een offerte is 1 kalendermaand.

i. Indien de uitvoering van de Statement of Work, om welke reden ook, later is dan 3 maanden na ontvangst van deze, kunnen de prijzen worden herzien t.g.v. materiaalprijs-/huurprijswijzigingen.

j. De tarieven volgen de indexaties en loonsverhogingen zoals bepaald door CAO’s afgesloten binnen paritair comité 200, zonder dat hiervoor enige notificatie vereist is.

k. De Klant is steeds gehouden minstens het aantal uren te betalen zoals vermeld in het uurrooster van de Statement of Work /Overeenkomst.
Indien een werknemer, aangestelde en/of uitvoeringsagent van TEC om een of andere reden en op vraag van de Klant vroeger (dan het aantal vermelde uren) de werkplaats zou dienen te verlaten, is TEC toch gerechtigd om alle uren te factureren zoals vermeld in het uurrooster.

5) AANSPRAKELIJKHEID

a. Tenzij anders uitdrukkelijk bedongen, neemt TEC voor het leveren van de prestaties jegens de Klant in het kader van deze overeenkomst uitsluitend inspanningsverbintenissen op zich en geen resultaatsverbintenissen.

b. De aansprakelijkheid van TEC is strikt beperkt tot de haar toevertrouwde taken, zijnde de opdrachtomschrijving opgenomen in de Statement of Work. Bijkomende taken of werkzaamheden die noodzakelijk zijn en rechtstreeks in verband staan voor de goede uitvoering van de opdracht, worden geacht binnen de opdrachtomschrijving inbegrepen te zijn.

De aansprakelijkheid voor fouten of nalatigheden die buiten de opdrachtomschrijving vallen, of die niet het rechtstreekse gevolg zijn van noodzakelijke handelingen binnen de opdrachtomschrijving, of die het gevolg zijn van vergissingen, fouten en/of vergetelheden van de Klant in de door hem aan TEC toevertrouwde opdracht, blijft onverkort ten laste van de Klant die in deze context de hoedanigheid van aansteller aanneemt ten aanzien van de werknemers, aangestelden of andere uitvoeringsagenten van TEC.

c. Elke goedkeuring van de door TEC uitgevoerde werken en/of documenten houdt aanvaarding in voor zichtbare gebreken.
Behoudens voor zover zulks rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van TEC beperkt tot een bedrag gelijk aan 50% van de reeds uitgevoerde en gefactureerde contractsom van de desbetreffende Statement of Work waarbinnen TEC wordt aangesproken. TEC zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade of kosten van welke aard ook daaronder begrepen gederfde winst, productieverliezen, verlies van cliënteel, toename van afschrijvingen, enz. Facturen dienaangaande van derden kunnen niet op TEC worden verhaald.

d. Ongeacht enige bepaling van onderhavige overeenkomst is TEC niet aansprakelijk voor vertragingen of niet-uitvoering van onderhavige overeenkomst omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle.

e. TEC is enkel aansprakelijk voor de overtreding van de wettelijke voorschriften of inbreuk op de rechten van derden, indien deze door de in het desbetreffende vakgebied werkzame aannemers algemeen bekend zijn (ARAB/AREI) en wanneer de Klant de werknemer, aangestelde en/of uitvoeringsagent schriftelijk op het bestaan van zulke of rechten heeft gewezen.

f. Bij vaststelling van schade veroorzaakt door een werknemer, aangestelde en/of uitvoeringsagent van TEC dient dit onmiddellijk worden gemeld aan de projectleider van TEC. Vervolgens dient de schade te worden omschreven en schriftelijk aan TEC worden bezorgen, dit uiterlijk 3 werkdagen na de feiten die de schade hebben veroorzaakt. De omschrijving dient te omvatten: naam werknemer, aangestelde en/of uitvoeringsagent die de schade veroorzaakte, aard van de schade en bewijsmateriaal. Opmerkingen die deze procedure niet volgen, alsook om het even welke eventueel uitgevoerde herstellingen zonder schriftelijke goedkeuring van TEC zullen niet als ontvankelijk worden beschouwd. De schade die ontvankelijk wordt verklaard zal via een aparte creditnota worden geregeld. Alle door TEC opgemaakte facturen dienen binnen de op de facturen vermelde betalingstermijn te worden voldaan, schadegevallen kunnen geen aanleiding geven tot eventuele vertragingen in betalingen.
Elke aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien TEC niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

g. Indien in de overeenkomst tussen TEC en de Klant een vrijwaring en/of afstand van verhaal door TEC, of sterkmaking door TEC dat dergelijke vrijwaring en/of afstand is bedongen in een overeenkomst met een derde, werd opgenomen, geldt deze slechts wanneer deze vrijwaring, afstand en/of sterkmaking geen betrekking heeft op schade die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg is van een fout van een medewerker, werknemer, zelfstandig medewerker of anders van de Klant zelf.

6) KWALITEIT

a. Met het oog op het meten, beoordelen en bewerkstelligen van de kwaliteit van de Overeenkomst, zal TEC op regelmatige basis de voortgang van de uitgevoerde werken bij de Klant op de werf opvolgen. Deze projectopvolging zal ervoor zorgen dat TEC steeds een goed en volledig zicht behoudt op de inhoud van het project alsook wat de evoluerende verwachtingen en objectieven van de Klant hierin zijn.

b. Bijgevolg verbindt TEC er zich toe om, in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst en, in het algemeen, bij de uitvoering van haar activiteiten, het geheel van wettelijke verplichtingen die op haar en haar activiteiten van toepassing zijn na te leven, en meer bepaald – zonder dat deze voorbeelden exhaustief zijn – de wet van 5 maart 2002 (B.S. 13 maart 2002), de verplichtingen inzake de veiligheid en het welzijn op het werk, de toekenning van een minimumloon aan haar bedienden, de betaling van de lonen van haar bedienden, de verplichtingen inzake milieu en de bescherming ervan, het verbod om zich met praktijken zoals private of publieke corruptie in te laten of deze te aanvaarden, tewerkstelling of verblijf van buitenlandse werknemers, DIMONA en LIMOSA (etc…).

TEC zal meer in het bijzonder er ook op toe zien dat er wordt overgegaan tot regelmatige betaling van alle sommen die verschuldigd zijn aan de RSZ, of van iedere belasting zoals BTW, bedrijfsvoorheffing (etc…).

c. Daarnaast garandeert TEC aan de Klant dat zij geen buitenlandse arbeidskrachten tewerkstelt of zal tewerkstellen, die op illegale wijze verblijven in België, zoals omschreven onder artikel 3 van de wet van 11 februari 2013 (B.S. 22 februari 2013). TEC verbindt er zich toe om op eenvoudig verzoek van de Klant het bewijs van naleving van deze verplichting te leveren.
TEC verbindt er zich tevens toe om de uitvoering van de opdrachten niet over te dragen aan rechtstreekse of onrechtstreekse onderaannemers van wie TEC weet of zou moeten weten dat deze werknemers tewerkstellen die op illegale wijze verblijven in België, zoals omschreven onder artikel 3 van de wet van 11 februari 2013 (B.S. 22 februari 2013).

d. De Klant maakt er een erezaak van om samen te werken met partners die dezelfde bezorgdheid delen inzake nauwgezetheid, kwaliteit en ‘compliance’ bij de uitoefening van hun activiteiten. Non-compliance door

de Klant kan een zwaarwichtige tekortkoming uitmaken in het licht van artikel 3.c.

7) PREVENTIEWETGEVING EN ARAB-REGLEMENTERING

a. De Klant zal erop toezien dat de werknemer, aangestelde en/of uitvoeringsagent van TEC op de hoogte worden gesteld van alle bepalingen van de Preventiewet van 4 augustus 1996, haar uitvoeringsbesluiten en de bepalingen van het ARAB (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming), van toepassing voor de uitoefening van de opdracht, hetzij bij de Klant, hetzij bij haar klanten.

TEC zal voor het uitvoeren van de opdracht enkel goed geïnstrueerd en opgeleid personeel inzetten.

De Klant zal TEC en haar werknemers, aangestelden en/of uitvoeringsagenten informeren over :

  • de beroepsrisico’s bij de Klant, zijn werven of zijn klanten;
  • de bescherming en preventiemiddelen bij de Klant, zijn werven of zijn klanten;
  • de organisatie van de eerste hulp bij de Klant, zijn werven of zijn klanten;
  • de brandbestrijding en de evacuatie van personen bij de Klant, zijn werven of zijn klanten;

zoals voorzien in de preventiewetgeving en haar uitvoeringsbesluiten en dit zowel indien de opdracht bij de Klant als bij haar klanten wordt uitgeoefend.

De Klant garandeert dat alle te onderhouden, te gebruiken of te bedienen machines of installaties steeds voldoen aan alle wettelijke opgelegde veiligheidsvoorschriften/keuringen en vrijwaart TEC dan ook voor elke mogelijke claim of vordering ten gevolge van het niet conform of niet wettelijk beveiligd toestel, apparaat of machine of onderdeel ervan.

b. TEC verbindt er zich toe haar verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, die eigen zijn aan de inrichting waarin haar werknemers werkzaamheden komen uitvoeren, na te leven.

Indien TEC de hoger bepaalde verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, kan de Klant indien de aard van de inbreuk dit toelaat, voorafgaand per aangetekende brief verzoeken om zo snel mogelijk een einde te stellen aan de inbreuk. In het geval er niet passend zou gereageerd worden door TEC op de ingebrekestelling, kan de Klant de noodzakelijke maatregelen nemen op kosten van TEC. Als TEC een beroep wil doen op (een) eigen onderaannemer moet zij erop toezien dat deze alle verplichtingen respecteren inzake welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, waarmee TEC belast zou zijn indien de opdracht door haar zou worden uitgevoerd (o.a. enkel inzetten van behoorlijk opgeleid personeel, respecteren van specifieke veiligheidsvoorschriften van de Klant in wiens inrichting de werkzaamheden worden verricht, informeren van hun werknemers en/of onderaannemers, …)

TEC is er tevens toe gehouden om in dat geval met haar onderaannemer(s) een schriftelijke overeenkomst te sluiten, waarin vermeld is dat:
– de onderaannemer zich ertoe verbindt alle verplichtingen na te leven inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, die eigen zijn aan de inrichting waar hij werkzaamheden komt uitvoeren;

  • als de onderaannemer deze verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, de Onderaannemer in alle gevallen, na ingebrekestelling, zelf de nodige maatregelen kan treffen, op kosten van diens onderaannemer;
  • de onderaannemers op hun beurt bovenbedoelde clausules in hun schriftelijke overeenkomst met hun verdere onderaannemer(s) zullen opnemen.

c. Indien één of meerdere werknemers, aangestelden en/of uitvoeringsagenten van TEC betrokken zijn bij een (ernstig) arbeidsongeval, dient TEC binnen de 24u na het ongeval de Klant op de hoogte te stellen. Omgekeerd zal de Klant wanneer op de hoogte gesteld van een (ernstig) arbeidsongeval van een of meerdere werknemers, aangestelden en/of uitvoeringsagenten van TEC of zijn preventiedienst hiervan op de dag van het ongeval op de hoogte brengen.

TEC zal er voor zorgen dat het ongeval onmiddellijk door haar bevoegde preventiedienst zal onderzocht worden en dat binnen de tien dagen volgend op het ongeval een omstandig verslag wordt overgemaakt aan de bevoegde ambtenaren en aan de betrokken personen (de bij het ongeval betrokken werkgevers, gebruikers, uitzendbureaus, bouwdirecties belast met de uitvoering, aannemers, onderaannemers en zelfstandigen). De Klant zal samenwerken met TEC, haar preventiedienst, de bevoegde ambtenaren en de betrokken personen teneinde er voor te zorgen dat het ongeval kan onderzocht worden en het omstandig verslag kan opgemaakt worden.

De Klant zal haar medewerking verlenen aan TEC, zijn preventiedienst, de bevoegde ambtenaren en alle overige betrokken partijen met het oog op het voeren van het onderzoek en het opstellen van het omstandig verslag.

d. De Klant zal TEC ten allen tijde toegang verlenen tot al de werknemers, aangestelden en/of uitvoeringsagenten van TEC en dit zowel in zijn eigen gebouwen, zijn werven als die van zijn klanten. De Klant zal TEC toelaten de werkposten waar zijn werknemers, aangestelden en/of uitvoeringsagenten aan het werk zijn, waar zij ook mogen gelokaliseerd zijn, te betreden.

e. De Klant zal zijn wettelijke verplichtingen nakomen zoals voorzien in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk, in het bijzonder deze uit hoofdstuk IV betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk, in het bijzonder deze uit hoofdstuk IV betreffende de bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten.

8) GEHEIMHOUDING

a. TEC verbindt zich tot de meest strikte geheimhouding van alle technische informatie en fabrieksgeheimen van de Klant gedurende de looptijd van deze overeenkomst en 5 jaar na beëindiging van deze overeenkomst. TEC verbindt zich ertoe alle in uitvoering van onderhavige overeenkomst verkregen documentatie en informatie in vertrouwen te houden en ze niet te kopiëren of bekend te maken aan derden. TEC kan echter niet garant staan voor onderaannemers of derden.

b. TEC Daarenboven wordt de aansprakelijkheid van TEC beperkt tot wat zij zelf kan opleggen aan haar werknemer, aangestelde en/of uitvoeringsagent, en zal de eventuele vergoeding verschuldigd aan de Klant nooit meer mogen en kunnen bedragen dan wat TEC effectief bekomt van haar werknemer, aangestelde en/of uitvoeringsagent.

c. De Klant verklaart zich akkoord met het Privacy beleid (zie Bijlage) van TEC.

9) VERBOD TOT AFWERVING

a. Het is de Klant verboden om gedurende de gehele periode van samenwerking en tevens gedurende een periode van twaalf maanden na de beëindiging van de samenwerking werknemers, aangestelden en/of uitvoeringsagenten van TEC over te nemen of in dienst te nemen, dit noch rechtstreeks noch onrechtstreeks via verbonden en geassocieerde vennootschappen (artikelen 1:20 en 1:21 WVV) of via een derde persoon, zelfstandige, (onder)aannemer of uitzendkantoor of gelijk welke rechtspersoon, voor dezelfde of een andere functie, om prestaties voor hem te laten verrichten. Het betreft alle werknemers, aangestelden en/of uitvoeringsagenten die in het kader van de Overeenkomst en/of haar Statement of Work door TEC aan Klant werden voorgesteld, in contact zijn gekomen met de Klant en/of hebben gewerkt bij Klant gedurende de laatste 12 maanden.

De Klant zal met dergelijke perso(o)n(en) ook niet rechtstreeks of onrechtstreeks op zelfstandige basis of in onderaanneming samenwerken, zelfs niet wanneer deze perso(o)n(en) een eigen vennootschap hebben opgericht of voor concurrente bedrijven werken.

b. Elke overtreding van deze clausule zal aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het bruto jaarloon van de betreffende werknemer, aangestelde en/of uitvoeringsagent, met een minimum van 22.500,00 euro per inbreuk en per persoon.

10) ALLERLEI

a. Elke verandering in opdracht, die een wijziging van de omvang of de complexiteit tot gevolg heeft, wordt vastgelegd in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

b. De overeenkomst is niet overdraagbaar tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien het een overdracht betreft tussen juridische entiteiten binnen de House of HR-groep, waar TEC deel van uitmaakt.

c. Indien een bepaling van de overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, laat dit de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een alternatieve geldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen, zoals toegestaan door het toepasselijke recht.

d. Het is TEC toegestaan om voor andere, ook concurrerende, klanten te werken, zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als na afloop ervan.

e. Bij ondertekening van de onderhavige overeenkomst geeft de Klant de toelating aan TEC om haar (handels-)naam en logo op te nemen in de digitale brochure die TEC deelt met potentiële klanten (https://sales.gritt.be) en/of op de respectievelijke website (www.gritt.be en/of www.tec.be). De referentie naar een Klant is kosteloos voor TEC.

f. Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige overeenkomst.

Alle betwistingen die eruit voortspruiten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Bijlage: Privacy Beleid TEC.