Privacy Policy

Privacy Policy GRITT

“GRITT waakt over uw gegevens”

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze Privacy Policy geeft aan hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden bij het gebruik van de websites www.gritt.be, www.logi-technic.be en www.tec.be (de ‘Website’). De verwerking gebeurt onder de verantwoordelijkheid van GRITT met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 100 – C14 in België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0661.737.265 (Gritt nv), 0830.401.855 (Logi-technic Building nv), 0871.395.639 (Logi-technic Infra nv), 0829.491.936 (Logi-technic Oil & Gas nv), 0465.806.569 (Logi-technic nv) en 0477.750.833 (TEC nv) (hierna samen ‘GRITT).

GRITT verwerkt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke van bepaalde personen (hierna ‘betrokkenen’).

GRITT neemt de privacy van de betrokkenen zeer serieus. (Persoons)gegevens die GRITT verkrijgt, zullen adequaat en zorgvuldig worden beschermd. Deze Privacy Policy (hierna ‘Privacy Policy’) is gericht aan de volgende betrokkenen: sollicitanten, kandidaten, uitzendkrachten, geïnteresseerden, klanten en bedrijven.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door aangezien deze uw rechten ten aanzien van GRITT bevat.

Deze Privacy Policy kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen.

1. GRITT leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (beter gekend als ‘AVG’ of ‘GDPR’) na, alsook de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’ (voor zover van toepassing).

1. Door gebruik te maken van de Website en/of persoonsgegevens aan GRITT te verstrekken, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de bepalingen van deze Privacy en Cookie Policy (zie ook Artikel 7 – Cookies).

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1 GRITT verwerkt enerzijds persoonsgegevens die u ons meedeelt, zoals:

• Elektronische identificatiegegevens:
• zoals bv. IP-adres, via cookies (zie ook Artikel 7) …;

• Identificatiegegevens:
• zoals bv. naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, geboortedatum, adres …;

• Professionele en/of opleidingsgegevens:
• zoals bv. CV, motivatiebrief, opleidingen, werkgeschiedenis …;

• Gegevens voor salarisadministratie:
• zoals bv. rijksregisternummer, gezinssamenstelling, bankrekeningnummer, burgerlijke staat …

2.2 GRITT verwerkt daarnaast ook publieke gegevens. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website of op LinkedIn, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers zijn verschenen, of gegevens die terug te vinden zijn op bv. Graydon.

Artikel 3 – Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden en rechtsgrond:

GRITT zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

• Elektronische identificatiegegevens:
• Voor het verzorgen en verbeteren van de Website en de Apps;
• Met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van GRITT om haar Website, Apps en dienstverlening voortdurend te verbeteren en om de goede werking en groei van GRITT te waarborgen. De gerechtvaardigde belangen van GRITT mogen en zullen in elk geval niet opwegen tegen uw belangen op het gebied van privacy;

• Identificatiegegevens:
• Om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken;
• Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden;
• Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst of uw expliciete, voorafgaandelijke toestemming;

• Professionele en/of opleidingsgegevens:
• Om te beoordelen of u een geschikte kandidaat bent voor een vacature;
• Om contact met u op te nemen indien wij uw sollicitatie al dan niet hebben afgewezen en om u te kunnen uitnodigen voor een gesprek;
• Om contact met u op te nemen indien zich in de nabije toekomst een relevante functie zou aandienen;
• Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden;
• Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst of op basis van het rechtmatige belang van GRITT om u te informeren over de beoordeling van uw sollicitatie;

• Gegevens voor salarisadministratie:
• Voor de uitbetaling van lonen en extralegale voordelen, vakantiegelden, of andere krachtens de arbeidsovereenkomst verschuldigde betalingen;
• Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

3.2 Direct marketing:

De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing (o.a. promoties en marketingcampagnes in het kader van onze dienstverlening).

Direct marketing met betrekking tot GRITT haar diensten kan naar bestaande klanten van GRITT en haar verbonden ondernemingen worden verstuurd, op basis van onze gerechtvaardigde belangen om de goede werking en groei van ons bedrijf te waarborgen. Deze gerechtvaardigde belangen mogen en zullen in elk geval niet opwegen tegen uw belangen op het gebied van privacy.

Alvorens direct marketing (o.a. promoties en marketingcampagnes in het kader van onze dienstverlening) te versturen naar kandidaten, uitzendkrachten en prospecten zal steeds de uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en zonder kosten: zie Artikels 5 en 10 met betrekking tot het intrekken van uw toestemming.

3.3 Doorgifte aan derden:

3.3.1 Doorgifte aan derde dienstverleners

GRITT kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derde dienstverleners die technische en operationele ondersteuning bieden en aan derde dienstverleners in het algemeen (bv. advocaten, auditors,…) voor zover dit noodzakelijk is voor de professionele dienstverlening en/of indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

GRITT zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven.

3.3.2 Doorgifte van gegevens binnen de groep

GRITT maakt deel uit van de House of HR-groep, waartoe verschillende bedrijven behoren die actief zijn op het gebied van personeelsbemiddeling en human resources. Meer informatie met betrekking tot de House of HR-groep en de aangesloten bedrijven is hier te vinden:
https://www.houseofhr.com/companies.

GRITT kan de persoonsgegevens die zij verwerkt, delen met andere bedrijven binnen de House of HR-groep in het kader van intra-groep samenwerking en/of intra-groep dienstverlening om de activiteiten en diensten van GRITT en de House of HR-groep te verbeteren, te vergemakkelijken en te vereenvoudigen (bijvoorbeeld ICT-diensten, boekhouding, analyses en statistieken, debiteurenbeheer, direct marketing, etc.).

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat GRITT samen met andere bedrijven van de House of HR-groep optreedt als gemeenschappelijk gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoons-gegevens. Dit betekent dat zij dan gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen. In dit geval zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. GRITT blijft echter uw belangrijkste aanspreekpunt, ook voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten, zie Artikel 5).

3.4 Doorgifte aan derde landen:

GRITT kan uw persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte om de gegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy. In het geval gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, naar een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, garandeert dat zij alle maatregelen zal treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, met inbegrip van de tenuitvoerlegging van contractuele bepalingen die voldoende waarborgen bieden inzake gegevensbescherming voor de gegevens die internationaal zullen worden doorgegeven.

3.5 Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat GRITT uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. GRITT zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in Artikel 3 en in functie van de contractuele relatie tussen GRITT en u:

• Elektronische identificatiegegevens, zoals IP-adres: voor de duur van uw bezoek aan de Website of App;

• Identificatiegegevens : voor de duur van de gevraagde levering van diensten;

• Gegevens van kandidaten en/of uitzendkrachten:

• Indien u ooit onder contract hebt gestaan bij GRITT:

Wij houden uw gegevens bij tot 10 jaar na einde van het laatste arbeidscontract, dit omwille van eventuele commerciële vorderingen en arbeidsongevallen.

• Indien u nooit onder contract hebt gestaan bij GRITT:

Alle kandidaten met wie er de laatste 3 jaar geen contract noch contact is geweest, zullen worden gewist.
Alle kandidaten zullen 3 jaar in de database worden gehouden, dit in het kader van discriminatievorderingen.

• Identificatiegegevens van opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie: voor de duur van de gevraagde levering van diensten en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen;

• Foto’s en video’s: voor de duur van de gevraagde levering van diensten.

Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

Artikel 5 – Uw rechten

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken, bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen (contactgegevens vindt u bij Artikel 10). We kunnen u steeds vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand onrechtmatig toegang zou krijgen tot uw gegevens.

GRITT is niet altijd verplicht in te gaan op uw vraag tot uitoefening van uw rechten – uw rechten gelden enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 274 48 00 of fax +32(0)2 274 48 35, contact@adp-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens, te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen – die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy – tegenstelbaar te maken aan onze werknemers en aangestelden. Concreet betekent dit dat onze werknemers en aangestelden gebonden zijn door confidentialiteit en dat enkel zij voor wie het voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Artikel 7 – Cookies

7.1 Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van GRITT en geplaatst op de harde schijf van uw computer/smartphone. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website/App.

7.2 Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website en de App gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website en de App. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt, gebruik maakt van de App en laat ons ook toe onze Website en App te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites/apps die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Onze Cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

7.3 De Website/App gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om een goede werking van onze Website en applicaties te garanderen. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de Website goed werken. Zonder deze cookies kan de Website niet werken zoals het hoort. Daarom kan u er niet voor kiezen om deze noodzakelijke cookies te blokkeren.

Statistische cookies

Deze cookies verzamelen anoniem gegevens over de bezoekers van onze Website. Op die manier willen we te weten komen welke pagina’s veel bezocht worden, waar bezoekers afhaken, enzovoort. Dankzij deze gegevens kunnen we onze Website beter en gebruiksvriendelijker maken voor alle bezoekers, dus ook voor u.

Marketingcookies

Met marketingcookies analyseren we uw surfgedrag, zodat we u op basis daarvan relevante informatie kunnen tonen. Hun doel is advertenties weergeven die u op het lijf geschreven zijn. Op onze Website zal u daar niets van merken, omdat accentjobs.be geen advertenties toont. Wel kan op Facebook, YouTube, Google of een andere website informatie verschijnen die inspeelt op wat u bij ons zocht.

Personalisatiecookies

Personalisatiecookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die een invloed heeft op uw persoonlijke noden. Deze cookies zorgen ervoor dat onze Website informatie kan onthouden die van invloed is uw surfgedrag, zoals uw taalvoorkeur of de regio waar u woont. Op die manier kunnen we u een optimale surfervaring bieden.

Indien u in de cookie banner bij uw eerste bezoek aan de GRITT Website kiest voor “alle cookies aanvaarden”, houdt dit in dat u zich akkoord verklaart dat al deze cookies op uw PC zullen worden geplaatst.

Wijzig hier uw cookie voorkeuren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze diensten te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.

U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser-add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de webpagina Privacy en Voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

7.4 Uw toestemming:

U kunt cookies weigeren of blokkeren via de cookie-instellingen op onze Website of door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Indien u verder nog vragen of bemerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem contact op met ons op het e-mailadres gdpr@gritt.be.

Meer informatie vindt u tevens op http://www.allaboutcookies.org/, dit met betrekking tot cookies, en op http://www.youronlinechoices.eu/, met betrekking tot online behavioural advertising en online privacy.

Artikel 8 – Wijzigingen aan deze Privacy Policy

We kunnen deze Privacy Policy van tijd tot tijd wijzigen. Om u op de hoogte te houden van de laatste wijziging aan onze Privacy Policy, zullen we de herzieningsdatum aanpassen elke keer dat deze wordt gewijzigd. De gewijzigde Privacy Policy treedt in werking op die datum.
We zullen u ook proactief informeren over belangrijke wijzigingen aan deze Privacy Policy.

Artikel 9 – Datum van de laatste herziening

Datum van de laatste herziening : 21 maart 2023.

Artikel 10 – Ons contacteren

U kan steeds onze DPO contacteren via e-mail op gdpr@gritt.be of schriftelijk op ons adres:
Rijnkaai 100-C14 te 2000 Antwerpen

Kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en geïnteresseerden:

Heeft u als kandidaat, uitzendmedewerker, sollicitant of geïnteresseerde vragen over hoe GRITT met uw gegevens omgaat, kunt u ons contacteren via gdpr@gritt.be.

Omdat we persoonlijke gegevens van u bijhouden of verwerken heeft u bepaalde rechten (zie Artikel 5). Indien u van deze rechten wenst gebruik te maken, kan u contact opnemen via gdpr@gritt.be.

Bedrijven en klanten

Indien u als bedrijf of klant vragen heeft over hoe GRITT omgaat met privacy tijdens onze dienstverlening of samenwerking kunt u ons steeds contacteren via gdpr@gritt.be.