Veiligheidscoördinator niveau A

Voor een grote klant in de regio Brussel zijn we op zoek naar een veiligheidscoördinator niveau A.

Function

Opdrachten en taken van de veiligheidscoördinator:

De taken en opdrachten van een veiligheidscoördinator ontwerp - verwezenlijking omvatten deze die omschreven zijn in het KB van 25/01/2001 (inclusief latere wijzigingen), en in het bijzonder deze in respectievelijk artikels 11 en 22 van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij uitvoering van hun werk (hierna kortweg: “de Welzijnswet van 4/08/1996) en artikels 11 en 22 van het KB van 25/01/2001.

Taken veiligheidscoördinator ontwerp:

 • Hij moet erop toezien dat de bouwdirectie-ontwerp tijdens de ontwerp-, studie- en uitwerkingsfase van het ontwerp, de algemene preventiebeginselen in acht neemt bij de bouwkundige, technische of organisatorische keuzen, in verband met de planning van de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden evenals bij de raming van de duur van de verwezenlijking van deze verschillende werken of werkfasen;
 • Hij stelt het veiligheids-, gezondheids- en milieuplan op, en neemt er de keuzen, bedoeld in artikel 17 van de wet in op, alsook de voor de veiligheid en de gezondheid kritieke fasen waarop de coördinator-verwezenlijking tenminste op de bouwplaats aanwezig moet zijn;
 • Hij past het veiligheids-, gezondheids- en milieuplan aan, bij elke wijziging aangebracht aan het ontwerp;
 • Hij maakt de elementen uit het veiligheids-, gezondheids- en milieuplan over aan de tussenkomende partijen voor zover deze elementen hen betreffen;
 • Hij adviseert de opdrachtgevers inzake de overeenstemming van het document gevoegd bij de offerte, bedoeld in artikel 30, tweede lid 1°, met het veiligheids-, gezondheids- en milieuplan en stelt hen in kennis van eventuele niet-overeenstemmingen;
 • Hij opent het coördinatiedagboek en postinterventiedossier, houdt ze bij en vult ze aan
 • Hij draagt het veiligheids-, gezondheids- en milieuplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier over aan de opdrachtgevers en stelt die overdracht en het einde van het ontwerp van bouwwerk vast in het coördinatiedagboek en in een afzonderlijk document;

Taken veiligheidscoördinator verwezenlijking:

 • Hij coördineert de tenuitvoerlegging van de algemene preventie- en veiligheidsbeginselen bij de technische of organisatorische keuzen, met het oog op de planning van de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar worden uitgevoerd evenals bij de raming van de duur van de uitvoering van deze verschillende werken of werkfasen;
 • Hij coördineert de tenuitvoerlegging van de relevante bepalingen om ervoor te zorgen dat de contractanten de algemene preventiebeginselen en de na te leven beginselen tijdens de verwezenlijking coherent toepassen, alsook het veiligheids- en gezondheids- en milieuplan toepassen;
 • Hij organiseert de samenwerking en de coördinatie van de contractanten die tegelijkertijd of na elkaar op de bouwplaats opvolgen;
 • Hij treft de nodige maatregelen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;
 • Hij past het veiligheids-, gezondheids- en milieuplan aan overeenkomstig de bijlage I, deel A, Afdeling I, tweede lid, en maakt de elementen van het aangepaste veiligheidsgezondheids- en milieuplan over aan de tussenkomende partijen voor zover deze elementen hen aanbelangen;
 • Hij houdt het coördinatiedagboek bij en vult het aan;
 • Hij noteert in het coördinatiedagboek tekortkomingen van tussenkomende partijen bedoeld in bijlage I, deel B, 6°, en stelt de opdrachtgevers hiervan in kennis;
 • Hij noteert de opmerkingen van de aannemers in het coördinatiedagboek en laat ze door de betrokken partijen viseren;
 • Hij roept de coördinatiestructuur samen overeenkomstig de bepalingen van artikel 40; Prijsvraag VCO VCV raamcontract MMT.docx 4/6
 • Hij vult het postinterventiedossier aan in functie van de elementen van het geactualiseerde veiligheids-, gezondheids- en milieuplan die voor de uitvoering van latere werkzaamheden van het bouwwerk van belang zijn;
 • Hij draagt, bij de voorlopige oplevering van de werken, of bij ontstentenis, bij de oplevering van de werken, het geactualiseerde veiligheids-, gezondheids- en milieuplan, het geactualiseerde coördinatiedagboek en het postinterventiedossier over aan de opdrachtgevers en stelt die overdracht vast in een proces-verbaal dat bij het postinterventiedossier wordt gevoegd.
 • Daarnaast adviseert de veiligheidscoördinator in de ruime zin, als expert in de materie, het projectteam aangaande hun wettelijke taken terzake.
 • De veiligheidscoördinator zal regelmatig feedback geven over de samenwerking en de coördinatie van alle tussenkomende partijen.
 • Hij zal de Preventieadviseur bij zijn taken ondersteunen. Hiertoe neemt de veiligheidscoördinator het initiatief om samen met de projectverantwoordelijke(n) vast te leggen tot welke informatie hij toegang moet krijgen om zijn opdracht naar behoren uit te voeren (engineering documenten, bestekken, oriënterende planning, offertes, studies,…).
 • In onderling overleg wordt bepaald aan welke vergaderingen, inspecties en rondgangen ter plekke de veiligheidscoördinator moet deelnemen. Dit om zijn advies te geven over de gemaakte bouwkundige, technische of organisatorische projectkeuzes en de oriënterende planning van het project. Dit om de gerealiseerde gemaakte bouwkundige, technische of organisatorische projectkeuzes en de oriënterende planning van het project vast te leggen
 • De uiteindelijke keuzes worden in het VGM-plan (veiligheid, gezondheid & milieuplan), het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier opgenomen.

Volgende praktische invullingen van de taken worden aan de veiligheidscoördinator-ontwerp toegewezen:

 • Tijdens de ontwerpfase van het project zal in overleg met de opdrachtgever bepaald worden op welke voor Veiligheid & Gezondheid kritieke fases de veiligheidscoördinator verwezenlijking minstens op de bouwwerf aanwezig moet zijn. Het is aan de Veiligheidscoördinator om dit punt ten gepaste tijd op de agenda van bovenvermelde vergaderingen te zetten;
 • Nakijken van de door het studiebureau of de contractantaanbieders genomen maatregelen op gebied van de coördinatietaken en de planning (toegangswegen, milieubeperkingen, nutsvoorzieningen, verhoogde risico’s…);
 • Advies geven over de werforganisatie, inrichting en circulatieplan aan de hand van de bestaande documenten (rekening houdend met de exploitatieactiviteiten);
 • Nakijken of de maatregelen genomen zijn voor de opslag van goederen, materieel, materiaal;
 • Nakijken van de voorziene procedures voor het beheersen van afvalstromen;
 • Nakijken van veiligheidsprocedures en noodsituaties;
 • Ondersteuning geven aan de preventieve taken van de preventieadviseur:
 • Hij kan advies geven bij de proces gebonden risicoanalyses van arbeidsmiddelen (Welzijnswet artikel 5) en de criteria voor het SWA-VR en het O-VR.
 • Hij kan veiligheidseisen toevoegen aan en viseren van prijsaanvragen en bestellingen.
 • Hij kan andere adviserende en uitvoerende taken uitvoeren van de interne preventieadviseur, zoals voorzien in het KB van 27/03/1998 betreffende de interne dienst PBW.
 • Hij kan met de betrokken partijen de communicatie onderhouden en de nodige rapporteringen opstellen.

Volgende praktische invulling van de taken worden aan de veiligheidscoördinator-verwezenlijking toegewezen:

Prijsvraag VCO VCV raamcontract MMT.docx 5/6

 • Naast de coördinatietaken, toezicht voorzien op de veiligheid, gezondheid en milieu op de bouwplaats (toegangscontrole, gedragscode, specifieke veiligheidsmaatregelen van de uitvoeringsmethodes,...);
 • Nazicht op de interferentie met de operationele site-situatie (indien van toepassing);
 • Toezien op de uitvoeringsperiode van bepaalde werkzaamheden in functie van de werfsituatie;
 • Waken over de orde en de netheid (bereikbaarheid van de werf, site en evacuatiewegen; behandeling van materiaal, afval en materieel; onderhoud en keuring van installaties, materieel en toebehoren; afbakening van werfzones en de stockagezones).
 • De veiligheidscoördinator in de fase verwezenlijking zal zijn rapportering toelichten en verduidelijken door middel van een voldoende aantal foto’s.
 • Ondersteuning geven aan de preventieve taken van de preventieadviseur.
 • Eén keer per jaar wordt in samenspraak met de verantwoordelijke een feedbackvergadering gehouden met als doel alle hierboven toegekende taken aan de veiligheidscoördinator ontwerp/verwezenlijking te bespreken, alsook de gedane ervaringen/opmerkingen/feedback gedurende de verschillende projecten te rapporteren.

Profile

 • De veiligheidscoördinator is bij voorkeur niveau A – ontwerp/verwezenlijking en dient te voldoen aan de wettelijke vereisten uiteengezet in de artikelen 56 t.e.m. 65 van het KB van 25/01/2001 (inclusief latere wijzigingen).
 • Hij heeft een minimum ervaring van 5 jaar in gelijkaardige projecten (referentielijst is noodzakelijk). Ter ondersteuning kunnen enkele voorbeelden van coördinatiedocumenten worden voorgelegd.
 • Hij beschikt over een goede talenkennis (Nl/Eng/Fr).
 • Hij is pragmatisch, praktijkgericht. Is zeer communicatief ingesteld, staat garant voor kwaliteit en efficiency. Een resultaatgerichte dienstverlening staat voorop.
 • Hij is bij voorkeur Industrieel of Burgerlijk Ingenieur (optie Bouwkunde)
 • Hij sluit een BA-verzekering af.
 • Een veiligheidsopleiding niveau 1 of 2 is een belangrijk pluspunt.

Offer

 • Een competitief salaris aangevuld met een brede waaier van extralegale voordelen (afhankelijk van contracttype en voorkeur).
 • Tewerkstelling bij een stabiele en gevestigde speler (meer dan 20 jaar) in de consultancywereld.
 • Een werkomgeving waar de focus ligt op eenieders sterke eigenschappen en de verdere verbetering daarvan.
 • Get in touch

  Gino De Craemer +32 9 210 83 91

  Details

  QSHE
  Veiligheidscoordinator niv A
  Midcareer (ervaren)
  Brussel
  2018-11-07
  Vast / Tijdelijk

  Challenging jobs at tec

  Our customers have high demands: they need high potentials for their challenging technical projects. We strive for constant quality and provide them with the best people and services.

  Are you interested in (one of) our activities? Then check out our job openings.

  Specialized technical consultants